Hakk?m?zda

CBS yap? binalar?n?za hayat veriyor

Günümüzde Sa?l?kl? ve tasarrufun önemi tüm halk?m?zca benimsenmi?tir. Sa?l?kl? ya?am ve tasarruf sadece uygun ?artlara sahip olan mekanlarda mümkündür.  D?? cephelerde ?s? farkl?l?klar?ndan kaynaklanan rutubet, küf binan?z?n görüntü ve sa?l?k aç?s?ndan uygunsuz hale getirir ve çatlama dökülmeler binan?z?n ömrünü k?salt?r, kötü görüntü olu?mas?na sebep olur. CBS yap?, olarak y?llardan bu yana uzmanl?k alan?m?z olan iç ve d?? cephe tamir, boya, su yal?t?m?,  montalama, çat? aktar?m onar?m ve ?s? yal?t?m i?lerinde deneyimli teknik elemanlardan kurullu  firmam?z binalar?n?za hayat veriyor.

DI? CEPHE ISI ?ZOLASYONU  ( Mantolama)

?Ç VE DI? CEPHE TAM?R

BOYA KAPLAMA

ÇATI AKTARMA

DI? DEKORASYON

?Ç DEKORASYON

“Is? yal?t?m? yapt?rmak san?ld??? kadar pahal? bir uygulama da de?il. Binalarda gerek do?algaz gerekse elektrik faturalar?nda yüzde 50 tasarruf sa?layan ?s? yal?t?m?, bir binan?n toplam in?aat maliyetinin yüzde 3 ila 5’i kadar. Bununla birlikte sa?lad??? tasarrufla birkaç y?lda kendi kendini amorti edip ömür boyu tasarruf sa?l?yor. Kalite standartlar?na uygun CE belgeli XPS ürünlerle yap?lan ?s? yal?t?m? bina ömrü boyunca performans?n? devam ettirerek tasarruf sa?l?yor. Bu nedenle kaliteli ürünlerle yap?lan ?s? yal?t?m?, bireylerin ekonomisi için yat?r?m niteli?i ta??yor. Paran?zda enerjinizde cebinizde kals?n.

CBS YAPI ‘n?n i? hacminin % 90’?n? mevcut site ve apartmanlar?n D?? Cephe ?zolasyon Uygulamalar? olu?turmaktad?r

Mü?terilerimizin talepleri do?rultusunda di?er paket sistem üreticilerinin de ürünlerini kullanmaktad?r.Firmam?z y?lda birçok mevcut binan?n bedelsiz ke?if çal??mas?n? yaparak teklifler vermektedir.

                                                    CBS YAPI ,olarak mü?teri memnuniyeti ve ürün kalite ve güvencesi önceli?imizdir.

“Is? yal?t?m? yapt?rmak san?ld??? kadar pahal? bir uygulama da de?il. Binalarda gerek do?algaz gerekse elektrik faturalar?nda yüzde 50 tasarruf sa?layan ?s? yal?t?m?, bir binan?n toplam in?aat maliyetinin yüzde 3 ila 5’i kadar. Bununla birlikte sa?lad??? tasarrufla birkaç y?lda kendi kendini amorti edip ömür boyu tasarruf sa?l?yor. Kalite standartlar?na uygun CE belgeli XPS ürünlerle yap?lan ?s? yal?t?m? bina ömrü boyunca performans?n? devam ettirerek tasarruf sa?l?yor. Bu nedenle kaliteli ürünlerle yap?lan ?s? yal?t?m?, bireylerin ekonomisi için yat?r?m niteli?i ta??yor. Vatanda??n gerçek bir enerji tasarrufu için ?s? yal?t?m? yapt?r?rken kaliteli ürünleri aramas? son derece önemli.
Unutmayal?m ki tüketti?imiz fazla enerji, çocuklar?m?z?n, torunlar?m?z?n gelece?inden çald???m?z enerjidir.

CBS