D?? Dekorasyon

?ç ve D?? Cephe Kaplama ve Çat? Aktarma

?irketimiz iç ve d?? cephe tamir, boya, su yal?t?m?, montalama, çat? aktar?m ve onar?m ve ?s? yal?t?m i?lerinde deneyimli teknik elemanlardan kurulu d?? cephe yal?t?m uygulama firmas?d?r. Hedefimiz kalite malzeme kaliteli i?çilik ve güleryüzlü hizmet ile mü?teri memnuniyetini sa?lamaktad?r. Irtibat kurman?z durumunda teknik elemanlar?m?z taraf?ndan binan?z gerekli ke?ifler yap?p en uygun çözüm önerisi içeren tekliflerimizi sizlere sunal?m.

DI? CEPHE TAM?R, YALITIMI BOYA KAPLAMA ??LEMLER?

Cephelerde boru iskelesi kullan?larak eski boya ve kabar?klar?n kaz?narak temizlenmesi  Cephede dulunan k?r?k ve çatlaklar?n s?va ve özel dolgu malzemesi ile onar?lacakt?r. Su ve neme kar?? etkili olan anti izolasyon astar? kullan?lacakt?r. ??lemler tamanland?ktan sonra tercih edilecek mamül uygulan?p iskele sökülecektir. Yap?lacak i?le ilgili her türlü gider nakliye, malzeme, iskele, ve i?ci giderleri firmam?z taraf?ndan kar??lanacakt?r. ?? bitiminde çevre temizli?i ekibimiz taraf?ndan yap?lacakt?r.

DI? CEPHE MONTALAMA ??LER?

D?? cephelerde ?s? farkl?l?klar?ndan kaynaklanan rutubet, küf, çatlama ve dökülmeleri önleyen bir yal?t?m sistemidir. Sa?l?kl? ve rahat ya?am sadece uygun ?s? nem ?artlar?na sahip olan mekanlarda mümkündür.

FAYDALARI

Bina d?? kabu?unu s?cakl?k farkl?l?klar?ndan ve y?pranmalardan korur. Is? köpüklerini tamamerkortadan kald?r?r. Duvarlarda yo?unla?man?n olu?mas?n? engeller ve rutubetsiz ortam yarat?r. Bina ömür boyunca yal?t?m de?erini yitirmez ve eski binalarda yeni bir d?? görünün Sa?lar. Ortalama 5 y?l içerisinde ?s?tma ve so?utma giderlerinden sa?layaca?? tasarruf ile yap?lan masraflar? amorti etmektedir.

S?L?KONLU DI? CEPHA BOYASI

Akrilik kaplaylc?lar?nsili?kon ilavesi ile güçlendirilmesi sonucu elde edilen son derece bir cephe boyas?d?r. Içerdi?i akrilik s?v?vla çok kuvvetli yap?ma gerçekle?tirir. Suya dirençlidir.